...
  • SHOSUKE KONDO
  • 千葉県
  • Other
  • 東京理科大学3年の理系バックパッカー